ЦЕЛИ

Цели

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2024 ГОДИНА

ОГРАДИРАДИ

Основната характеристика на компанията, която функционира в съгласие с външната бизнес среда, е нейната икономическа устойчивост, която й осигурява конкурентни предимства пред останалите пазарни агенти. Тя е индикатор за цялостност на производствената система, характеризираща способността й да съхрани своето съществуване като поддържа основни параметри на зададено равнище. Икономическата устойчивост е научна категория, която отразява състоянието на стопанската система в пазарни условия и гарантира целенасоченост на движението й в настояще и в прогнозираното бъдеще. Тази категория синтезира в себе си съвкупност от свойства на стопанската система, в т.ч. продукция, материално-техническа база, ресурсно осигуряване, кадри и интелектуален потенциал.
Като основен фактор за развитието на предприятието икономическата устойчивост се проявява в няколко направления – финансова, маркетингова, организационна, производствена, екологична, социална устойчивост.
Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2024 г.:
• повишаване на производителността и качеството на ГП;
• засилване на растежа и конкурентноспособността;
• въвеждането на иновации и модерни технологии в работния процес;
• подобряване на енергийната ефективност.

надежден и ефективен партньор - твоят партньор!