ИНОВАЦИИ

Иновации

Повишаването на енергийната ефективност

ОГРАДИРАДИ

ОГРАДИРАДИ реализира проект, свързан с иновации за постигане на повишаването на енергийната ефективност. Тя спомага за намаляване на енергийната интензивност на икономиката, т.е. съотношението между брутното вътрешно потребление на енергия и брутния вътрешен продукт (БВП). Енергийната ефективност намалява и при структурни икономически промени, като например преминаване от производствени отрасли към сектори на услугите.

надежден и ефективен партньор - твоят партньор!

Въпреки че потреблението на енергия на глава от населението е относително високо, според Световния енергиен съвет, Европа е регионът с най-ниска първична енергийна интензивност на единица БВП по паритет на покупателната способност. Това означава, че Европа е относително ефективна по отношение на превръщането на енергия в БВП.
Повишаването на енергийната ефективност в предприятията е ключов фактор за конкурентоспособността. Намаляването на енергийните разходи може да бъде реална стъпка за оптимизацията на производствените разходи на фирмата. Мерките за повишаване на енергийна ефективност подобряват структурата на разходите и намаляват себестойността на произвежданата продукция.
Повишаването на енергийната ефективност и производителността в ОГРАДИРАДИ се постигна с внедряване на климатична термопомпена инсталация и слънчева инсталация за битова-гореща вода, с което се подобри ефективността на отоплението и охлаждането в предприятието и се намалиха разходите за енергия.